219.106.226.234 UTF-8 encoding_translation=[0] 女排泄一門会